Tiểu sử Hòa thượng Thích Chơn Kim (1930 - 2017)

Tiểu sử Hòa thượng Thích Chơn Kim (1930 - 2017)

 21:05 26/02/2017

Hòa thượng đạo hiệu Thích Chơn Kim thế danh Nguyễn Phúc Liên Phú, Pháp danh Tâm Phú, đời thứ 43 dòng Lâm Tế, xuất thân từ dòng họ Nguyễn ở Gia miêu ngoại trang tỉnh Thanh Hóa. Tiên tổ là ngài Nguyễn Kim bậc đại thần đã tận trung phục hưng lại nhà Hậu Lê là Lê Trung Hưng.

IMG 0205

Ngày sắp Tết in bánh phục linh

 03:49 02/01/2016

Dù không còn ở Huế nhưng nghề làm bánh Huế đã được dì tôi gìn giữ và trao truyền cho con cháu. Trong dòng họ có nhiều nhà đều có nghề làm bánh nhưng bánh của dì vẫn khác hẳn - không những về hình thức mà còn là hương vị.

Uubali 120894140

Tôn Giả Ưu Ba Ly , Trì Giới Đệ Nhất

 04:23 01/12/2015

Như vậy người Phật tử không luận tăng hay tục đều phải tuân giữ giới luật. Trong số các vị đại đệ tử của Phật có Ưu Ba Ly là người tu hành, hành trì giới luật rất đầy đủ. Do đó Ngài được suy tôn là bậc Trì Giới Đệ Nhất.


16939270164793237158

 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo